Giải pháp xuất bản sách hiệu quả - dành cho tất cả những ai mong muốn xuất bản sách thành công - đặc biệt hữu ích cho bạn

Nếu bạn mong muốn xuất bản sách và làm giàu cho chính mình với vai trò bạn là một nhà kinh doanh hoặc là một doanh nhân thì bài viết này sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc...

Bài 2...

Bài 2...

Bài 3...

Bài 3...

Bài 4...

Bài 4...

Bài 5...

Bài 5...

Hiển thị các bài đăng có nhãn hướng dẫn chi tiết xuất bản sách thành công. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hướng dẫn chi tiết xuất bản sách thành công. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Quy trình xuất bản sách ở Việt Nam, hướng dẫn chi tiết xuất bản sách thành công

Chúng tôi muốn giới thiệu một quy trình xuất bản một cuốn sách (xuất bản lần đầu và tái bản, viết và dịch các loại sách ở Việt Nam), bao gồm các bước sau:

            1. Quyết định xuất bản


 Tác giả hoặc cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu hợp pháp cho một cuốn sách có thể chọn một nhà xuất bản có chức năng phù hợp với nội dung của cuốn sách, sau đó gửi bản thảo (in trên giấy A4 hoặc một tệp) cho nhà xuất bản. Nhà xuất bản đọc, xem lại và chỉnh sửa nội dung theo luật hiện hành. Nhà xuất bản rà soát nội dung đáp ứng các yêu cầu được quy định, phải đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông theo mẫu quy định và nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước pháp luật về đăng ký nội dung đã công bố.
 Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh của nhà xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đăng ký xuất bản bằng văn bản và cấp số đăng ký chứng nhận đăng ký cho từng tác phẩm, tài liệu, ấn phẩm đăng ký để tái xuất bản và quốc tế số sách chuẩn (ISBN); trường hợp từ chối xác nhận đăng ký xuất bản thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
          Giấy chứng nhận đăng ký xuất bản phẩm là cơ sở để nhà xuất bản ra quyết định xuất bản cho mỗi tác phẩm, tài liệu hoặc ấn phẩm được xuất bản. Thời hạn ra quyết định xuất bản là ngày 31 tháng 12 của năm cấp giấy chứng nhận đăng ký; nếu không xuất bản tác phẩm hoặc tài liệu hoặc xuất bản lại ấn phẩm thì nhà xuất bản phải báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31 tháng 3 năm sau năm chứng nhận đăng ký và số đăng ký xuất bản và ISBN sẽ là không còn giá trị.
Quyết định xuất bản được ký bởi giám đốc hoặc phó giám đốc có thẩm quyền của nhà xuất bản, trình bày thời hạn và chỉ rõ đơn vị in ấn của ấn phẩm.


2. Hiệp hội hoạt động xuất bản


Nhà xuất bản được liên kết với các tổ chức và cá nhân sau đây (gọi chung là đối tác được liên kết) để xuất bản cho mỗi ấn bản:
a) Chủ bản quyền và tác giả
          b) Nhà xuất bản, ấn phẩm in, phát hành
c) Các tổ chức khác có pháp nhân

Hình thức liên kết của nhà xuất bản với đối tác được liên kết bao gồm
 a) Sử dụng bản thảo
 b) Sơ bộ biên soạn
 c) In ấn xuất bản phẩm
 d) Phát hành ấn phẩm

Hiệp hội chỉ được thực hiện với các điều kiện sau     
a) Có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm, tài liệu của xuất bản phẩm liên quan.
          b) Có hợp đồng liên kết xuất bản giữa các nhà xuất bản và các đối tác liên kết. Hợp đồng liên kết phải có các nội dung cơ bản theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
          c) Trong trường hợp chỉnh sửa sơ bộ bản thảo, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a và b của khoản này, đối tác liên kết phải có biên tập viên.
Đối với các tác phẩm và tài liệu có nội dung về lý thuyết chính trị, lịch sử, tôn giáo, chủ quyền quốc gia, hồi ký, nhà xuất bản không được phép biên tập bản thảo sơ bộ.

3. Phiên bản điện tử
          Sau khi có quyết định xuất bản, dữ liệu công việc, cuốn sách đã được đánh máy và in lại trong cuốn sách có kích thước được lựa chọn để in rồi chuyển sang nhà in.- Bìa sách đầu tiên (bìa trước của cuốn sách) chỉ rõ tên của cuốn sách, tác giả hoặc trình biên dịch và biên tập viên (nếu có), tên đầy đủ của người phiên dịch (đối với sách dịch), người chuyển giao (nếu sách được chuyển ngữ bằng chữ Nôm); tên nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản.
- Quyển sách thứ 4 quy định cụ thể giá bán lẻ sách thương mại, đối với sách đặt hàng của Nhà nước quy định cụ thể "Sách đặt hàng của Nhà nước". Đối với sách phi thương mại, chỉ định "Không bán", mã vạch chuẩn ... Tác giả được giới thiệu trên trang bìa 4. Các trang bìa cấm quảng cáo bất kỳ hình thức nào.
- Trang sách đầu tiên quy định tên và chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc) chịu trách nhiệm xuất bản; họ tên và chức danh Tổng biên tập chịu trách nhiệm về nội dung; tên đầy đủ của người biên tập; khung và kích cỡ của cuốn sách, số đăng ký xuất bản, quyết định xuất bản số của Tổng giám đốc (Giám đốc) của nhà xuất bản hoặc số giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản; tên đầy đủ của người thuyết trình và minh hoạ, biên tập kỹ thuật, bộ sửa đổi in, số in; tên, địa chỉ cơ sở in, thời gian nộp lưu chiểu; Số hiệu chuẩn quốc tế (ISBN).

5. Ấn phẩm in - Chế biến - Đóng gói

Nhà in được in ấn theo quy định sau đây
a) Đối với các ấn phẩm xuất bản thông qua nhà xuất bản phải có quyết định xuất bản (bản chính) và bản thảo ký duyệt Tổng Giám đốc (Giám đốc) của nhà xuất bản.
          b) Đối với tài liệu phi thương mại của tổ chức, cơ quan Việt Nam và tổ chức nước ngoài không qua nhà xuất bản thì phải có giấy phép xuất bản (bản chính) và bản thảo có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép quy định tại Điều 25 của Luật này.
          c) Đối với xuất bản phẩm in ra nước ngoài phải có giấy phép in và bản in để in bằng con dấu của cơ quan cấp giấy phép quy định tại Điều 34 của Luật này.
Việc xuất bản ấn phẩm phải được thực hiện theo hợp đồng theo quy định của pháp luật giữa cơ sở in với nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản phẩm phi thương mại.
Số ấn phẩm in phải được thể hiện trong hợp đồng và phù hợp với quyết định xuất bản hoặc cấp phép xuất bản các tài liệu phi thương mại.

6. Nộp báo cáo về đăng ký phát hành và nộp ấn phẩm lên Thư viện Quốc gia Việt Nam


Mọi ấn phẩm phải được lưu giữ bản quyền với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản ít nhất 10 ngày trước ngày phát hành. Việc nộp lưu chiểu pháp lý ấn phẩm được thực hiện theo các quy định sau:
 a) Nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản phải gửi 3 bộ cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp số in dưới ba trăm bản thì nộp hai bản.
 b) Cơ quan, tổ chức được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản nộp hai bản cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và một bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; Trường hợp số in dưới ba trăm bản thì một bản gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và một bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.
 c) Đối với các ấn phẩm in lại mà không sửa chữa, bổ sung thì nộp cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp sửa chữa, bổ sung thực hiện theo quy định tại các điểm a và b của khoản này.
 d) Các ấn phẩm có nội dung bí mật của Nhà nước theo quy định của pháp luật chỉ phải nộp tờ khai lưu chiểu.
 Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố xuất bản phẩm, nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức có quyền xuất bản phải nộp 3 bản sao cho Thư viện Quốc gia. Trường hợp số in dưới ba trăm bản thì nộp hai bản.Sau khi một cuốn sách được in, kiểm tra chất lượng được thực hiện và hoàn thành đệ trình xuất bản pháp lý tiền gửi. Sách chỉ được phát hành khi nhà xuất bản đưa ra quyết định về việc phát hành.
Mọi cá nhân, tổ chức có quyền xuất bản tác phẩm, sách của mình, miễn là tuân thủ các quy định của Luật Xuất bản ở Việt Nam để phù hợp với quy trình xuất bản tác phẩm, đặt tại Việt Nam như đã đề cập ở trên.


Nếu bạn có nhu cầu xuất bản sách thì hãy lên hệ qua Hotline: 0902467524 - Email: trantrungkien@danhnhan.net - Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả) –– Người sẽ giúp bạn xuất bản sách thành công trên từng con chữ!